ALGEMENE

VOORWAARDEN


Besloten Vennootschap Top Vision Group B.V. (hierna: Top Vision) is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 34069241 en is gevestigd aan Waarderweg 58 (2031 BP) te Haarlem.

Odoo • Text and Image

Artikel 1 - Begrippen 
1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven: 
2. Aanbod: Ieder schriftelijk aanbod aan Koper tot het leveren van Producten door Verkoper waar deze voorwaarden onverbrekelijk mee verbonden zijn. 
3. Bedrijf: De natuurlijke of rechtspersoon die handelt in uitoefening van beroep of bedrijf. 
4. Koper: Het Bedrijf die een Overeenkomst (op afstand) aangaat met Verkoper. 
5. Overeenkomst: De (koop)overeenkomst (op afstand) die strekt tot de verkoop en levering van Producten die door Koper gekocht zijn van Top Vision, en/of de uitvoering van Werkzaamheden. 
6. Producten: De Producten die door Top Vision worden aangeboden in haar verkoopruimte en in de webshop op de website www.topvisioninstore.com zijn displays, presentaties, interieur en meubilair voor optiek. 
7. Top Vision: De aanbieder en verkoper van Producten aan Koper, alsmede de aanbieder van de Werkzaamheden aan Koper. 
8. Werkzaamheden: de Werkzaamheden die Top Vision aanbiedt zijn alle Werkzaamheden om buiten dienstbetrekking met als doel een werk van stoffelijke aard tot stand te brengen en op te leveren (installatie/montage van Producten), en/of het verrichten van onderhoud tegen een door de Koper te betalen prijs in geld.

Artikel 2 - Toepasselijkheid 
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder Aanbod van Top Vision en iedere Overeenkomst tussen Top Vision en een Koper en op elk Product dat door Top Vision wordt aangeboden. 
2. Voordat een Overeenkomst (op afstand) wordt gesloten, krijgt Koper de beschikking over deze algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Top Vision aan Koper aangeven op welke wijze Koper de algemene voorwaarden kan inzien, welke in elk geval op de website van Top Vision zijn gepubliceerd, zodat Koper deze algemene voorwaarden eenvoudig kan opslaan op een duurzame gegevensdrager. 
3. In uitzonderlijke situaties kan van deze algemene voorwaarden afgeweken worden als dit expliciet en schriftelijk met Top Vision is overeengekomen. 
4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgovereenkomsten met Koper. Eventuele algemene en/of inkoopvoorwaarden van Koper worden uitdrukkelijk van de hand gewezen. 
5. Indien één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling. 
6. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden. 
7. Indien in deze algemene voorwaarden wordt verwezen naar zij/haar, dient dit tevens te worden opgevat als een verwijzing naar hij/hem/zijn, indien en voor zover van toepassing.

Artikel 3 - Het Aanbod 
1. Alle door Top Vision gedane aanbiedingen vanuit haar verkoopruimte dan wel in haar webshop zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien het Aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het aanbod vermeld. Van een Aanbod is eerst sprake als deze schriftelijk is vastgelegd. 
2. Het door Top Vision gedane Aanbod is vrijblijvend. Top Vision is slechts aan het Aanbod gebonden indien de aanvaarding hiervan door Koper schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd, of doordat Koper het verschuldigde bedrag reeds heeft voldaan. Niettemin heeft Top Vision het recht een Overeenkomst met een potentiële Koper om een voor Top Vision gegronde reden te weigeren. 
3. Het Aanbod bevat een nauwkeurige omschrijving van het aangeboden Product en/of Werkzaamheden met bijbehorende prijzen. De beschrijving is dusdanig gedetailleerd zodat Koper in staat is om een goede beoordeling van het Aanbod te maken. Kennelijke vergissingen of fouten in het Aanbod kunnen Top Vision niet binden. Eventuele afbeeldingen en/of specifieke gegevens (waaronder verstaan maar niet beperkt tot getoonde en/of verstrekte modellen, voorbeelden van de bescheiden alsmede opgaven van kleuren, capaciteiten, functionaliteiten, afmetingen en andere omschrijvingen in schetsen, tekeningen, brochures, promotiemateriaal) in het Aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinden van de Overeenkomst. Geringe, in de branche toelaatbare afwijkingen zijn toelaatbaar en leveren geen grond voor het opzeggen van de Overeenkomst.Top Vision kan niet garanderen dat de kleuren in de afbeelding exact overeenkomen met de echte kleuren van het Product. 
4. Levertijden en termijnen vermeld in het Aanbod van Top Vision zijn indicatief en geven de Koper bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 
5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Top Vision niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of Aanbod begrepen zaken tegen een deel van de opgegeven prijs. 
6. Indien en voor zover sprake is van een aanbieding geldt dit niet automatisch voor nabestellingen. 
7. Indien het Aanbod is gebaseerd op door Koper verstrekte gegevens en deze gegevens onvolledig en/of onjuist blijken te zijn of deze gegevens naderhand worden gewijzigd, heeft Top Vision het recht om de in het Aanbod vermelde tarieven, levertermijnen en/of prijzen aan te passen. Koper is verplicht de gewijzigde omstandigheden te accepteren en te voldoen aan de gestelde betalingsverplichtingen.

Artikel 4 - Totstandkoming van de Overeenkomst 
1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Koper een Aanbod van Top Vision heeft aanvaard door het betreffende Product te betalen, alsmede door het aanvaarden door Koper van een Aanbod van Top Vision 
2. Een Aanbod kan door Top Vision gedaan worden via de webshop op haar website en in de verkoopruimte van Top Vision. 
3. Indien Koper het Aanbod heeft aanvaard door een Overeenkomst te sluiten met Top Vision, zal Top Vision de Overeenkomst met Koper schriftelijk, althans per e-mail bevestigen. 
4. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het Aanbod is Top Vision daaraan niet gebonden. 
5. Top Vision is niet gehouden aan een Aanbod indien Koper redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Koper geen rechten ontlenen. 
6. Het herroepingsrecht bij koop op afstand is uitgesloten voor Koper zijnde een Bedrijf derhalve ook ten aanzien van maatwerk Producten. 
7. Koper is niet bevoegd de installatie gedeeltelijk op te zeggen. Indien reeds een aanvang is gemaakt met de uitvoering van de Overeenkomst en Koper de Overeenkomst opzegt, is Koper de voor het gehele werk geldende prijs verschuldigd. 
8. Indien een reeds geplande afspraak door Koper wordt geannuleerd vanaf 48 uur tot de aanvangsdatum, is Top Vision gerechtigd om de daarvoor gereserveerde tijd op basis van het vastgestelde (uur)tarief, alsmede reeds gemaakte kosten ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst, in rekening te brengen bij Koper. 
9. Koper is zelf tegenover derden aansprakelijk voor de gevolgen van de annulering en vrijwaart Top Vision voor de hieruit voortvloeiende aanspraken van deze derden.

Artikel 5 - Uitvoering van de Overeenkomst 
1. Top Vision zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. 
2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft Top Vision het recht bepaalde werkzaamheden naar eigen inzicht te laten verrichten door derden. 
3. Koper draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Top Vision aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Koper redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan Top Vision worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Top Vision zijn verstrekt, heeft Top Vision het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten. 
4. Bij de uitvoering van de Overeenkomst is Top Vision niet verplicht of gehouden om de aanwijzingen van Koper op te volgen indien daardoor de inhoud of omvang van de Overeenkomst wordt gewijzigd. Indien de aanwijzingen meerwerk opleveren voor Top Vision, is Koper gehouden om dienovereenkomstig de aanvullende- of bijkomende kosten te vergoeden. 
5. Top Vision kan alvorens over te gaan tot uitvoering van de Overeenkomst zekerheid verlangen van Koper, dan wel volledige vooruitbetaling. 
6. Top Vision is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die is ontstaan doordat Top Vision is uitgegaan van door de Koper verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Top Vision bekend was.
7. Koper vrijwaart Top Vision voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en welke aan Koper toerekenbaar zijn.

Artikel 6 - Product levering 
1. Indien de aanvang, voortgang of (op)levering van de Overeenkomst wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Koper niet of niet tijdig alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, de (aan)betaling niet tijdig is ontvangen door Top Vision of er door andere omstandigheden buiten de macht van Top Vision enige vertraging ontstaat, heeft Top Vision recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. Alle overeengekomen (op)leveringstermijnen zijn nooit fatale termijnen. Koper dient Top Vision schriftelijk in gebreke stellen en haar een redelijke termijn gunnen om alsnog te kunnen (op)leveren. Koper heeft door de ontstane vertraging geen recht op enige schadevergoeding. 
2. Koper is verplicht de zaken af te nemen op het moment waarop deze haar volgens de Overeenkomst ter beschikking worden gesteld, ook indien deze haar eerder of later dan overeengekomen worden aangeboden. 
3. Indien de Koper afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is Top Vision gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van Koper. 
4. Indien de Producten worden bezorgd door Top Vision of een externe vervoerder is Top Vision gerechtigd bezorgkosten in rekening te brengen. 
5. Indien Top Vision gegevens behoeft van Koper in het kader van uitvoering van de Overeenkomst, vangt de levertijd pas aan nadat Koper alle gegevens nodig voor de uitvoering aan Top Vision ter beschikking heeft gesteld. 
6. Top Vision kan een leveringstermijn van 7 weken toepassen tenzij anders is overeengekomen. Indien een termijn voor levering is opgegeven door Top Vision, is deze indicatief. Voor levering buiten Nederland gelden langere leveringstermijnen. Indien het meerdere Producten betreft worden deze gezamenlijk in één keer geleverd bij Koper tenzij anders overeengekomen. Indien het in delen wordt geleverd, is Top Vision gerechtigd het aldus geleverde afzonderlijk te factureren. 
7. Leveringen worden alleen uitgevoerd indien alle betalingen zijn voldaan tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Top Vision behoudt zich het recht voor om levering te weigeren indien gegronde vrees voor niet-betaling bestaat.

Artikel 7 - Verpakking en transport 
1. Top Vision verbindt zich jegens Koper om de te leveren zaken behoorlijk te verpakken en op zodanige wijze te beveiligen, dat zij bij normaal gebruik hun bestemming in goede staat bereiken. 
2. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen geschieden alle leveringen inclusief omzetbelasting (btw), inclusief verpakking en verpakkingsmateriaal en verplichte verwijderingsbijdrage. 
3. Het aannemen van zaken zonder op- of aanmerkingen op de vrachtbrief of het reçu geldt als bewijs dat de verpakking in goede staat verkeerde ten tijde van de aflevering. 
4. Levering van het product vindt plaats op de begane grond van het adres van Koper. Mogelijk verticaal transport is voor rekening en risico van de Koper.

Artikel 8 - Onderzoek, reclamaties 
1. Koper is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, doch in ieder geval binnen 14 (kalender)dagen na ontvangst van het geleverde te (doen) onderzoeken, doch slechts in die mate uit te pakken of te gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of zij het Product behoudt. Daarbij behoort Koper te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemt met de Overeenkomst en de Producten voldoen aan de eisen die daaraan in het normale (handels-) verkeer gelden. 
2. Eventuele zichtbare gebreken of tekorten dienen na levering schriftelijk aan Top Vision te worden gemeld op info@topvisiongroup.com. Koper heeft hiertoe een termijn van 14 dagen na levering. Niet zichtbare gebreken of tekorten behoren binnen 14 (kalender)dagen na de ontdekking doch uiterlijk binnen 6 maanden na levering te worden gemeld. Bij beschadiging van het Product door onzorgvuldige omgang door Koper zelf, is Koper zelf aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het Product. 
3. Indien ingevolge het vorige lid tijdig wordt gereclameerd, blijft Koper verplicht tot betaling van de gekochte zaken. Als Koper gebrekkige zaken wenst te retourneren, dan geschiedt zulks uitsluitend met voorafgaande schriftelijke toestemming van Top Vision op de wijze zoals door Top Vision aangegeven. 
4. Retourzendingen dienen door Koper onder de navolgende voorwaarden verricht te worden:

1. In these general terms and conditions the following terms are used in the following sense unless expressly stated otherwise:

2. Offer: Any written offer to Buyer to supply Products by Seller to which these terms and conditions are inseparable.

3. Company: The natural or legal person acting in the course of a profession or business.

4. Buyer : The Company that enters into an Agreement (at a distance) with Seller.

5. Agreement: The (purchase) agreement (at a distance) for the sale and delivery of Products purchased by Buyer from Top Vision, and/or the performance of Work.


The Products offered by Top Vision in its retail space and in the webshop on the website www.topvisioninstore.com are displays, presentations, interiors and furniture for optics.

7. Top Vision: The provider and seller of Products to Buyer, as well as the provider of the Work to Buyer.

8. Work: the Work offered by Top Vision is all Work to be performed outside employment for the purpose of creating and delivering a work of a material nature (installation/assembly of Products), and/or performing maintenance for a cash price to be paid by Buyer.


 

 

 

3. In exceptional situations these general terms and conditions may be deviated from if explicitly agreed upon in writing with Top Vision.

 

 

 

7. Where reference is made in these General Terms and Conditions to she/he/him, this shall also be construed as a reference to he/him/his, if and to the extent applicable.


  

 

 

5. A composite quotation does not oblige Top Vision to deliver part of the items included in the offer or Proposal at part of the quoted price.

6. If and insofar as there is an offer, this does not automatically apply to repeat orders.

 


 

 

2. An Offer can be made by Top Vision through the webshop on its website and in Top Vision's salesroom.

 

4. If the acceptance deviates (on minor points) from the Offer, Top Vision shall not be bound by it.

 

6. The right of withdrawal in distance sales is excluded for the Buyer being a Business therefore also with respect to custom Products.

 

 

9. Buyer shall himself be liable to third parties for the consequences of the cancellation and shall indemnify Top Vision for the resulting claims of these third parties.


 

1. Top Vision will execute the Agreement to the best of its knowledge and ability.

 

 

 

5. Top Vision may require security from Buyer or full payment in advance before proceeding to execute the Agreement.

 

7. Buyer shall indemnify Top Vision against any claims of third parties, which suffer damages in connection with the execution of the Agreement and which are attributable to Buyer.


 

 

 

 

4. If the Products are delivered by Top Vision or an external carrier, Top Vision shall be entitled to charge delivery costs.

 

 

7. Deliveries shall be made only if all payments have been made unless expressly agreed otherwise. Top Vision reserves the right to refuse delivery if there is a well-founded fear of non-payment.


 

 

 

3. Acceptance of goods without any remarks on the waybill or receipt shall be deemed proof that the packaging was in good condition at the time of delivery.

4. Delivery of the product takes place on the first floor of the Buyer's address. Possible vertical transport is at the Buyer's expense and risk.


 

 

 

 

4. Return shipments must be made by Buyer under the following conditions: 

  • - the Product shall be again equipped with protective and security materials; 
    - clean, and in the original packaging;

 

5. Top Vision is entitled to initiate an investigation into the authenticity and condition of the returned Products before a refund will be made.

 

 

 

9. Claims in respect of customized Products, Products manufactured to the Buyer's specification, are excluded.


 

 

2. Top Vision does not make any (structural) adjustments to water, drainage, and electricity.

 

4. Top Vision is entitled to engage third parties at its discretion for the execution of the Work.

5. The scope of performance of the Work extends to what has been explicitly agreed upon by the parties.

6. Buyer is obliged to ensure that:

- All information, data, and documents required for the execution of the Agreement, including store plan, space plan, drawings, overviews, models, connections, and more shall be made available to Top Vision on time and in the manner desired by Top Vision.
- Top Vision shall be informed prior to the commencement of the execution of Work of the location of cables, pipes, etc. already present at the location such as in walls and floors. If this is not provided on time or is provided incorrectly, and as a result of the ignorance or incorrectness of information damage occurs, Client shall be responsible and liable for the resulting costs.
- Top Vision is granted access to the location on the agreed date(s) and times, which location meets the applicable legal (safety) requirements and working conditions (whether or not in conformity with the collective labour agreement). Failing this, Top Vision shall be entitled to suspend its activities as long as these requirements have not been met, without being held liable for compensation of any (delay) damage.
- The third parties engaged by Buyer perform their work and/or deliveries in such a way that Top Vision does not experience any delay or obstacle in the execution of the Agreement and/or Work;
- Top Vision shall have adequate opportunity for supply, storage, and/or disposal of materials and/or tools in a timely manner;
- The location is in such condition that Top Vision can perform and/or continue its Work unhindered;
- Top Vision at the site has connection facilities for electricity. Buyer shall reimburse the cost thereof. Lost labor hours due to power outages shall also be borne by Buyer;
- The site shall have adequate facilities for the proper and complete collection of waste;
The location shall (if possible) have a suitable area where Top Vision tools, machinery, materials, and more can be stored without damage or theft of these items. In case of theft, loss, or damage the costs thereof shall be borne by Buyer;

Other facilities reasonably required by Top Vision should be available at the location, without any (additional) costs being charged to Top Vision.

 

 

 


 

 

 

 

 

5. Price changes as a result of changing the Agreement, or pursuant to laws and regulations must be reimbursed by Buyer.


 

 

 

3. Buyer is obliged to cooperate with Top Vision upon first request.


 

 

 

3. Top Vision shall make every effort to realize the Work within the agreed period, insofar as this can reasonably be required of it.

4. Where reference is made to working days, it shall mean all (workable) calendar days excluding recognized national holidays and weekends.

5. Buyer has an independent responsibility for the management, use and maintenance of the items made and/or (delivered) by Top Vision.

 

 

8. Top Vision shall not be liable for defects which Buyer should reasonably have discovered at the time of delivery, except for intentional or deliberate recklessness on the part of Top Vision.


 

1. During the validity period of the Offer, the prices of the Products or Work offered shall not be increased, except in the case of changes in VAT rates.

2. The prices stated in the Offer are exclusive of VAT, unless expressly stated otherwise.

 

 

 

 

 

.

 

 


 

 

 

3. The Buyer cannot derive any rights or expectations from an estimate issued in advance, unless the parties have expressly agreed otherwise.

 

 

6. In case of liquidation, bankruptcy, attachment or suspension of payments of Buyer, Top Vision's claims against Buyer shall be immediately due and payable.

 

8. If Buyer fails to meet its payment obligation and has not fulfilled its obligation within the payment period set for it, Buyer shall be in default.

 

10. If Top Vision has incurred more or higher costs that are reasonably necessary, these costs shall be eligible for reimbursement. Judicial and execution costs incurred shall also be borne by Buyer.


 

 

2. Buyer is not authorized to pledge or otherwise encumber the items subject to retention of title if ownership has not yet been transferred in full.

 

 

 

6. Costs and other (consequential) damages resulting from the retention of the purchased Products shall be at Buyer's expense and risk and shall be reimbursed to Top Vision by Buyer on demand.


Article 16 - Warranty

 


 

4. Buyer may only invoke the warranty given by Top Vision if Buyer has fully fulfilled his payment obligations.

5. Warranty voided:

(i) once the warranty period has expired or the warranty obligation expires.

(ii) as long as Buyer is in default to Top Vision;

(iii) if Buyer has performed repair and/or installation work itself, or has had it performed by third parties;

(iv) in case of exposure to abnormal conditions and use contrary to Top Vision's instructions for use, including placement of the Product

outdoors or in humid conditions.

(v) If Buyer has used Products other than those prescribed by Top Vision and/or manufacturer;

(vi) above-average wear at least wear due to exceptional use;


 

 

 

 

 

5. Top Vision always retains the right to claim damages.


 

 

 

 

 

 

6. Top Vision does not guarantee the correct and complete transmission of the content of and e-mail sent by/on behalf of Top Vision, nor its timely receipt.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

8. Top Vision does not guarantee the correct and complete transmission of the content of and e-mail sent by or on behalf of Top Vision, nor its timely receipt.

 


 

 

2. Buyer shall indemnify Top Vision from any liability pursuant to the failure to fulfill or timely fulfill the obligations of the preceding paragraph.

 

4. Buyer shall also indemnify Top Vision against all damages, fines, (order under) penalty, claims and other governmental measures.


 

 

 

3. Top Vision shall be entitled to invoke force majeure if the circumstance preventing (further) compliance occurs after Top Vision should have fulfilled its commitment.


 

 

 


 

1. All intellectual property rights and copyrights of Top Vision shall belong exclusively to Top Vision and shall not be transferred to Buyer.

 

3. Buyer is prohibited from using the Products subject to Top Vision's intellectual property rights other than as agreed in the Agreement.


 

1. Top Vision will treat (personal) data of Buyer and visitors of the website(s) with care. If requested, Top Vision will inform the person concerned.

 


 


2. The complaint must be sufficiently substantiated and/or explained by Buyer in order for Top Vision to process the complaint.

3. Top Vision will respond substantively to the complaint as soon as possible, but no later than 14 calendar days after receipt of the complaint.

4. The parties will try to reach a solution together. If the complaint is found to be justified, the same or similar product will be replaced free of charge in consultation with the Buyer.


 

1. Any Agreement between Top Vision and Buyer shall be governed by Dutch law. The applicability of the (CISG) Vienna Sales Convention is explicitly excluded.