Privacy Statement Top Vision Group B.V.   

Dit is het privacy statement van Besloten Vennootschap Top Vision Group B.V., hierna: Top Vision. Top Vision is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 34069241 en is gevestigd aan Waarderweg 58 (2031 BP) te Haarlem. In dit document wordt uitgelegd hoe Top Vision omgaat met het verwerken van uw persoonsgegevens. Bij de verwerking van uw persoonsgegevens betracht Top Vision de grootst mogelijke zorgvuldigheid. 

Verkrijging persoonsgegevens:
Indien u gebruikmaakt van de diensten van Top Vision, verstrekt u zelf een aantal persoonsgegevens aan Top Vision, of worden persoonsgegevens van u verkregen in het kader van de overeenkomst. Onder persoonsgegevens wordt verstaan alle gegevens die betrekking hebben op geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. 

Categorieën persoonsgegevens 
Top Vision verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens: 

●      Contact- en NAW-gegevens, waaronder locatiegegevens, telefoonnummer, e-mailadres; 
●      Bedrijfsgegevens, waaronder btw-nummer en KvK-nummer; 
●      Afwijkend afleveradres; 
●      Financiële gegevens; 
●      Accountgegevens, waaronder tevens uw wachtwoord en gebruikersnaam; 
●      Overige door u zelf verstrekte persoonsgegevens. 

Doel van de verwerking 
De persoonsgegevens die door Top Vision verwerkt worden, hebben ten doel om: 

●      contact met u op te nemen om u te informeren over de door u afgenomen diensten en de uitvoering daarvan; 
●      haar diensten te kunnen uitvoeren; 
●      haar dienstverlening te verbeteren; 
●      betalingen te kunnen verrichten; 
●      wettelijke verplichtingen na te kunnen komen; 
●      marketing en communicatie uitingen te kunnen doen, waaronder het verbeteren van de website door middel van het analyseren
        van bezoekersgedrag op de website; 
●      nieuwsbrieven te kunnen versturen; 
●      met derden gegevens uit te wisselen ten behoeve van de uitvoering van de dienstverlening, voor zover dit noodzakelijk is. 

Grondslag verwerking 
Het verwerken van persoonsgegevens is slechts mogelijk op grond van de hiernavolgende grondslagen: (i) wettelijke verplichting, (ii) uitvoering overeenkomst, (iii) verkregen (uitdrukkelijke) toestemming van de betrokkenen, en (iv) gerechtvaardigd belang. Bij het verlenen van de diensten van Top Vision  worden persoonsgegevens verwerkt. Top Vision verwerkt uitsluitend gegevens die Top Vision noodzakelijk acht voor (het verbeteren van) de dienstverlening en gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens die zij over u en uw gebruik van de diensten heeft verzameld. De grondslag voor het verwerken van deze gegevens is de overeenkomst die u met Top Vision  bent aangegaan. Ook kunnen er persoonsgegevens van u verwerkt worden door het bezoeken van de website topvisioninstore.com indien u hiervoor toestemming hebt gegeven

Noodzaak verwerking 
De verwerking van uw persoonsgegevens is noodzakelijk om de dienstverlening uit te kunnen voeren. De diensten die Top Vision biedt, kunnen zonder het verwerken van uw persoonsgegevens niet volledig uitgevoerd worden. Indien voor specifieke doeleinden met betrekking tot de persoonsgegevens uw expliciete toestemming is vereist, dient u hiervoor separaat toestemming te geven. 

Geautomatiseerde besluitvorming
Er is geen sprake van geautomatiseerde besluitvorming. 

Bewaartermijn
De door Top Vision verwerkte persoonsgegevens worden bewaard conform de relevante wet- en regelgeving. Indien een langere bewaartermijn noodzakelijk is op grond van wet- of regelgeving, worden de persoonsgegevens langer bewaard conform deze eisen. Alle (verkregen) persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk. 

Verwerking door derden
Top Vision deelt persoonsgegevens slechts met derden indien dit strikt noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst en om te voldoen aan relevante wet- en regelgeving. Er worden geen persoonsgegevens verkocht. Op Top Vision kan een wettelijke verplichting rusten om persoonsgegevens met derden te delen. Indien met derden persoonsgegevens worden gedeeld, worden hiervoor verwerkersovereenkomsten gesloten. De derden waarmee persoonsgegevens gedeeld worden zijn: 

The engaged delivery service(s), for the purpose of execution of the agreement. The categories of personal data processed are contact and name and address data. 

●       De Payment Provider, ten behoeve van de uitvoering van een overeenkomst. De categorieën van persoonsgegevens die verwerkt worden zijn financiële gegevens. 
●      De Boekhouder, ten behoeve van de uitvoering van een overeenkomst. De categorieën van persoonsgegevens die verwerkt worden zijn contact- en NAW-gegevens en financiële gegevens. 
●      Softwareleveranciers, ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst. De categorieën van persoonsgegevens die verwerkt worden zijn de contact- en NAW-gegevens. 
●      Websitebeheerder, ten behoeve van uitvoering van de overeenkomst. De categorieën van persoonsgegevens die verwerkt worden zijn de contact- en NAW-gegevens. 
●      Ingeschakelde derden, ten behoeve van uitvoering van de overeenkomst. De categorieën van persoonsgegevens die verwerkt worden zijn de contact- en NAW-gegevens. 


Security of Personal Data 
Top Vision neemt het beschermen van uw persoonsgegevens serieus en neemt dienaangaande, rekening houdend met de stand van de techniek, uitvoeringskosten, alsook met de aard, omvang, context en de verwerkingsdoeleinden en de qua waarschijnlijkheid en ernst uiteenlopende risico’s voor de rechten en vrijheden van personen, passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen. 

Jonger dan 16 jaar?
Als u minderjarig bent, dus jonger dan 16 jaar, dan mag u alleen toestemming geven voor het verwerken van uw persoonsgegevens met toestemming van een van uw ouders of wettelijke voogd. Het is dan belangrijk dat uw ouder(s) of uw voogd dit statement leest. Zij kunnen ook de rechten uitoefenen die u hebt met betrekking tot de persoonsgegevens die u bij ons achterlaat, zoals het recht om u te verzetten tegen de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens of het recht op inzage in en correctie van uw gegevens. 

Recht van betrokkenen  
Als betrokkene heeft u de volgende rechten: 
●      Recht op inzage;
Als betrokkene heeft u het recht om uitsluitsel te krijgen over het al dan niet verwerken van uw persoonsgegevens en, wanneer dat het geval is, om inzage te verkrijgen met betrekking tot de verwerking daarvan. 

●      Recht op rectificatie;
U heeft het recht om rectificatie en aanvulling van onjuiste gegevens te verkrijgen. 

●      Recht op gegevenswissing;
Zonder onredelijke vertraging dient een betrokkene wissing van hem betreffende persoonsgegevens te verkrijgen. 

●      Recht op beperking van de verwerking;
Als betrokkene heeft u het recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens. Neem hiervoor contact op met Top Vision. 

●      Recht op overdraagbaarheid van gegevens;
Een betrokkene heeft het recht om de hem betreffende persoonsgegevens die hij verstrekt heeft aan Top Vision, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen om deze persoonsgegevens eventueel over te dragen aan een derde. Een betrokkene kan Top Vision ook de opdracht geven om deze gegevens rechtstreeks aan een derde over te dragen. 
 him that he has provided to Top Vision in a structured, common and machine-readable form in order to possibly transfer such personal data to a third party. A data subject may also instruct Top Vision to transfer such data directly to a third party. 

●      Recht van bezwaar;
De betrokkene heeft te allen tijde het recht om vanwege met zijn specifieke situatie verband houdende redenen bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen. Top Vision staakt de verwerking van de persoonsgegevens tenzij er sprake is van dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking die zwaarder wegen dan de belangen, vrijheden en rechten van betrokkene die verband houden met de uitoefening van, instelling of onderbouwing van een rechtsvordering. 

Klacht
Indien u een klacht heeft over de wijze waarop Top Vision met uw persoonsgegevens omgaat, of een van bovengenoemde rechten wenst uit te oefenen, kunt u contact opnemen via de website of per e-mail via info@topvisiongroup.nl. Om er zeker van te zijn dat u een recht wenst uit te oefenen verzoekt Top Vision u om een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen. U kunt hierbij uw pasfoto en MRZ (strook met nummers onderaan) zwart maken ter bescherming van uw privacy. Top Vision zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 4 weken op uw verzoek reageren. Tevens kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is de bevoegde handhavingsinstantie. U kunt hiervoor contact opnemen via deze link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons. 

Wijzigingen Privacy Statement 
Top Vision kan te allen tijde de privacyverklaring aanpassen. Op de website staat de meest recente versie gepubliceerd. Houd daarom altijd de website in de gaten voor de meest recente versie. Als het nieuwe privacy statement gevolgen heeft voor de wijze waarop Top Vision reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengt Top Vision u per e-mail daarvan op de hoogte. 

Deze versie is voor het laatst vastgesteld op 14 november 2022.